• Flows Maps

  Maps about water systems in a clear graphic language
 • There are many geo-information systems around the world; these are usually highly detailed and limited to present data generated by a specific organization. The Flows visual language is designed to quickly trace any publicly available map in a standardized style, to enable to easily compare maps made by different organizations to each other.

  Flows Maps are different from the well-known GIS maps because Flows Maps are not about detailed data, but about providing system insight. Just like a subway map provides quick insight by focussing on metro lines, stations and transfer stations, Flows Maps give insight in water system components (like a waterway, an ecotope or a dam) and the relations between those components.
  When you are interested in more detail, Flows Maps links to the original maps. The pink dots link the Flows Maps to Flows Archive.

 • Should be Empty:
 • Flows 地图

  以清晰的图形语言表示水系统的地图
 • 世界各地有许多地理信息系统,例如谷歌地图、百度地图、苹果地图等等。通常这些地理信息地图都非常详细(精度也比较高),但仅限于浏览这些公司能获取的数据。 Flows视觉语言旨在以标准化风格快速查询任何公开可用的地图,以便比较不同标准下制作的地图。

  Flows 地图 与众所周知的GIS地图不同。由于Flows 地图不涉及详细数据,而是提供一个示意图。它就像地铁图,通过专注于地铁线路,车站和中转站提供全面并重要的路径信息。Flows 地图提供对水系统元素(如水路,生态景观或大坝)以及这些元素之间关系的全面、简单的理解。

  如果您对更多细节感兴趣,Flows地图也会链接到原始地图。 粉红色的点将Flows地图链接到Flows文献资料库。

 • Should be Empty:
 • Flows Maps

  Kaarten over watersystemen in een heldere beeldtaal
 • De vele geo-informatiesystemen in de waterwereld zijn bijna altijd beperkt tot een bepaalde organisatie en meestal zeer gedetailleerd. De Flows beeldtaal is ontworpen om elke publiek beschikbare kaart snel te kunnen overtekenen in een gestandaardiseerde stijl, zodat kaarten van verschillende organisaties makkelijk met elkaar te vergelijken zijn.

  Flows Maps onderscheiden zich van de bekende GIS kaarten doordat het juist niet om gedetailleerde gegevens gaat, maar om het bieden van systeeminzicht. Zoals een metrokaart snel inzicht biedt door alleen te focussen op metrolijnen, stations en overstapstations, zo gaat het bij de Flows Maps om inzicht in watersysteemcompenenten (zoals een waterweg, een ecotoop of een dam) ten opzichte van elkaar.
  Als je meer detail wilt, linken de Flows Maps door naar de originele kaarten. De roze stippen koppelen de Flows Maps aan het Flows Archive.

 • Should be Empty: